0

חקיקה בנוגע לזכויות יוצרים

דיני הקניין הרוחני הינם הבסיס להגנה על זכויות יוצרים, ממציאים ובעלי סוגים אחרים של קניין רוחני.

כיום, החקיקה המרכזית בתחום זכויות היוצרים מצויה בחוק חוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007 ובסעיפים שטרם נמחקו מפקודת זכות יוצרים, 1924. עם זאת, חשוב לזכור כי בנוגע להפרות שבוצעו טרם כניסת החוק החדש [מאי 2008] יש להחיל את הדין הקודם – חוק זכות יוצרים, 1911 (Copyright Act, 1911) – אשר נוסחו באנגלית הוא המחייב ולא נוסחו בתרגומו הקלוקל לעברית.