בש"א (ת"א) 11667/09 "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' דפי זהב בע"מ (טרם פורסם)

אותו עניין נסוב סביב מחלוקת לגבי האפשרות לעשות שימוש במאגר הנתונים לגביי מנויי טלפון לצורך עיסוק מתחרה...

ביום 13.9.09 ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי בבקשה למתן סעד זמני (בש"א 11667/09) בתיק העיקרי ת"א 1684/04, מפי כבוד השופט אבי זמיר.

אותו עניין נסוב סביב מחלוקת לגבי האפשרות לעשות שימוש במאגר הנתונים של חברת "בזק" – החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "בזק") לגביי מנויי טלפון לצורך עיסוק מתחרה של חברת דפי זהב בע"מ להלן: ("דפי זהב").

בזק ביקשה את הסעדים הבאים:

"א.      ליתן צו מניעה זמני המורה למשיבה להימנע מהפעלת אתר אינטרנט בשם המתחם www.phonebook.co.il ו/או בכל שם מתחם אחר ו/או במדריכים מודפסים מטעמה ו/או בשירותים סלולאריים ו/או במשלוח מסרונים, במסגרתם מאפשרת המשיבה ו/או מי מטעמה חיפוש נתונים אודות מנויי המבקשת… תוך שימוש במידע ובנתונים הכלולים במאגר/י המידע של המבקשת, כפי שהם מופיעים, בין היתר, במסגרת שירות 144 באתר האינטרנט של המבקשת, לרבות באמצעות הקשת שם המנוי ו/או בכל דרך אחרת;

ב.      ליתן צו מניעה זמני המורה למשיבה להימנע מעשיית כל שימוש (ובכל דרך שהיא) במאגר/י המידע שבבעלות המבקשת, המכיל פרטים אישיים אודות מנויי בזק, לרבות שמם המלא, כתובתם, מספר הטלפון של המנויים, עיסוקם וכיו"ב, וזאת בין במסגרת אתר אינטרנט ובין בכל מסגרת אחרת, למעט מידע המועבר למשיבה בהסכמת ובאישור המבקשת;

ג.        ליתן צו מניעה זמני המורה למשיבה להימנע מכל חדירה ו/או פריצה ו/או העתקה שלא כדין ו/או עשיית שימוש שלא כדין ו/או שימוש המנוגד להסכם שנחתם בינה לבין המבקשת במאגר/י המידע ו/או בנתונים המופיעים באתר האינטרנט 144 ו/או בכל נתון אחר הקשור בצורה כזו או אחרת אל אתר האינטרנט 144 ו/או לפעילות הנובעת הימנו;

ד.      ליתן כל סעד זמני אחר, בהתאם לשיקולו של בית המשפט הנכבד, אשר  יהא בו כדי להבטיח את הפסקת השימוש המפר שעושה המשיבה במאגר/י המידע והנתונים הנמצאים באתר האינטרנט 144 ו/או בכל עניין או דבר הנוגע למידע זה…".

וכך נקבע בהחלטה:

1 .   התנאים המצטברים לקבלת סעד זמני בהליך אזרחי

התנאי הראשון הוא קיומה של זכות לכאורה לקבלת הסעד. על המבקש להוכיח כי סיכוייו לזכות בהליך העיקרי טובים. הערכת סיכוייה של התביעה במסגרת הדיון בבקשה לסעד זמני היא לכאורית בלבד ותלויה בחומר העומד בפני בית המשפט במועד הדיון.

התנאי השני הוא הוכחה כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש. במסגרת עריכת מאזן הנוחות, על בית המשפט לבחון את הנזקים שייגרמו לכל אחד מהצדדים כתוצאה מהענקתו או אי-הענקתו של הסעד המבוקש.

בין התנאים מתקיים יחס המוכר כ"מקבילית כוחות" – ככל שבית המשפט יתרשם כי סיכוייו של מבקש הסעד לזכות בתביעתו גבוהים, יקל עמו בדרישת מאזן הנוחות ולהיפך.

שיקול מרכזי נוסף הוא השאלה האם קיימת זהות בין הסעד הזמני המבוקש לבין הסעד הקבוע המבוקש בהליך העיקרי, כך שמתן הסעד הזמני עלול, במידה רבה, לייתר את המשך הדיון בהליך העיקרי. שיקול זה מצטרף לשיקולים נוספים שיילקחו בחשבון במסגרת ההחלטה בבקשה.

2 .   פסק הדין בעניין רע"א 2516/05 מעריב – הוצאת מודיעין בע"מ נ' חברת אול יו ניד בע"מ (טרם פורסם, החלטה מיום 7.5.06)

הקביעות שקבע בית המשפט העליון ברע"א 2516/05 מעריב – הוצאת מודיעין בע"מ נ' חברת אול יו ניד בע"מ (טרם פורסם, החלטה מיום 7.5.06) תואמות את מצב הדברים בעניין זה:

ספק אם לבזק יש זכות יוצרים במאגר המידע של 144 משום שמדובר בעובדות או נתונים, בזק לא הראתה שהושקעה במאגר יצירתיות או מאמץ כלשהו ואילו דפי זהב עושה שימוש אך בנתונים הגולמיים ולא ב"פלטפורמה".

ספק אם ישנה פגיעה של ממש בפרטיותם של מנויי בזק.

3 .   שאר הטענות תבחנה בבוא העת – ביחד עם התיק העיקרי

אם ישנה הפרה של חוק המחשבים או פעולה בניגוד למערכת ההסכמית בין הצדדים או עשיית עושר ולא במשפט – שאלות אלה תיבחנה בתיק העיקרי.

4.   מאזן הנוחות

האינטרס הציבורי, כאמור לעיל, הוא של פתיחת שוק ועידוד תחרות, בדרך של אי-פגיעה יתר על המידה בחופש עיסוקה של המשיבה. אם יינתן הצו הזמני, לא יתאפשר למשיבה להפעיל על-אתר את האתר ולתת את השירות שאותו היא מבקשת לתת לציבור (ייאמר לזכותה של דפי זהב, שאין היא פועלת באמצעים משפטיים למנוע מבזק לקיים כנגדה את ה"תחרות ההפוכה", כלומר את הפעילות בתחום הסיווגים המקצועיים, תחום שבאופן מסורתי נשלט עד לאחרונה בידיה, זאת, כאמור, בשם חופש התחרות וזכות הציבור לקבל מידע מגורמים שונים). אם לא יינתן הצו הזמני והמבקשת תזכה בתביעה העיקרית, תוכל להיפרע כספית מהמשיבה, ככל שתוכיח נזקים באותה תקופה ביניים של פעילות האתר. אעיר, בהקשר זה, שלא הוצגה בפניי תשתית ראייתית מספקת להוכחת טענת בזק, כאילו מצויה דפי זהב בקשיים כלכליים כאלה, שימנעו את האפשרות להיפרע ממנה בעתיד.

5.   סוף דבר

בזק לא עברה, נכון לעכשיו, את שתי המשוכות שהוצבו בפניה, כמתואר בפתח ההחלטה (והנטל מוטל עליה). הבקשה נדחית. בזק תשא בהוצאות דפי זהב בסך 50,000 ₪ + מע"מ. מובן, כי אין משמעותה של החלטה זו מתן "הכשר" לדרך פעולתה של דפי זהב ואין היא בבחינת "סוף פסוק"; הסוגיות כולן תבחנה לעומקן בעת בירור התביעה עצמה, ככל שהצדדים יבחרו לנהל אותה, ולא לשוב ולהסדיר את מערכת היחסים החוזית ביניהן, בהסכמה (ובכפוף לכל דין).

אין להסתמך על האמור במדור ו/או לראות בו כייעוץ משפטי כלשהו. כל הכתוב במדור הינו למטרות עיון בלבד.

שתפו את הפוסט:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

אולי יעניין אותך גם:

דילוג לתוכן