תביעות ייצוגיות – הבסיס

ברשימה זו יוצגו עקרונות היסוד של מנגנון התביעה הייצוגית (התובענה הייצוגית): מטרותיו, אילו תביעות כשירות להתנהל כתביעות ייצוגיות, היתרונות והסכנות הטמונות בהליך.

מהי תביעה ייצוגית (תובענה ייצוגית)?

תביעה ייצוגית היא תובענה המנוהלת בשם קבוצת בני אדם, שלא ייפו את כוחו של התובע המייצג לכך, ואשר מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה.

לשם מה נועד הליך התביעה הייצוגית?

בשנת 2006 חוקק חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, שמטרתו לקבוע כללים אחידים להגשה וניהול תובענות (תביעות) ייצוגיות לשם שיפור ההגנה על זכויות ובכך לקדם: 1. מימוש זכות הגישה לערכאות שיפוטיות בכלל, ובפרט לסוגי אוכלוסייה המתקשים לפנות לבית המשפט כיחידים 2. אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו 3. מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין ו- 4. ניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות.

אילו תביעות כשירות להתנהל כתובענות ייצוגיות?

לא כל עילת תביעה שתהא ליחיד כשירה להתנהל כתובענה ייצוגית.

על פי החוק, תובענה ייצוגית יכולה להיות תביעה באחת מהעילות המפורטות בתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 או בעניין שנקבע בהוראות חוק מפורשת שניתן להגיש בו תובענה ייצוגית (בכפוף לחריגים בקשר עם רשויות המדינה).

ככלל, ניתן להגיש תובענה ייצוגית בכל עניין בין עוסק לבין לקוח, בין מבטח לבין לקוח, בין תאגיד בנקאי לבין לקוח; בכל עילה לפי חוק ההגבלים העסקיים, לפי דיני ניירות ערך, לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, איסור הפליה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, לפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, לפי פרקים רלוונטיים בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או לפי הוראות הנגישות בחוק התכנון והבניה, חוק שידורי הטלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) ובעילות ספציפיות הקשורות לבית הדין לעבודה; וכן – בכל תביעה נגד רשות להשבת סכומים שגבתה שלא כדין, נגד מפרסם בעילה לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ובתביעה נגד חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בקשר להעברת מידע או כספים באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

מה היתרון המרכזי בתביעה ייצוגית עבור התובע?

ישנם מספר יתרונות מובנים במנגנון התובענה הייצוגית, לבעל עילת תביעה. שניים עיקרים בהם הם העדר עלויות עורכי הדין ואגרות פתיחת תיק בבית המשפט והגמול המיוחד שנפסק לתובע הייצוגי:

1. בתובענה ייצוגית לא נהוג שמשרד עורכי הדין המייצג גובה תשלום מהתובע הייצוגי – במידה והתביעה צולחת (ולעיתים אף במסגרת הליכי הסתלקות ואח') עורכי הדין זוכים לשכר טרחתם מבית המשפט. בנוסף, בשונה מהגשת תביעה רגילה, נכון למועד כתיבת רשימה זו, אין כל אגרה בפתיחת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

2. במידה והתובענה צולחת אם בפסק דין ואם בהסדר פשרה (ולעיתים אף במסגרת הליכי הסתלקות ואח') התובע הייצוגי זוכה לגמול מיוחד, העולה בדר"כ עשרות מונים על נזקו הממשי, וזאת כתמריץ וכפיצוי לסיכון ועלויות שלקח על עצמו בהבאת המקרה לפתחו של בית המשפט וסיועו בפיצוי הציבור הנפגע מאותה עוולה שתוקנה באמצעות הליך התובענה הייצוגית.

זהירות נדרשת

עם זאת, לא הכל ורוד.

כאמור לעיל, התובע נושא בסיכון – הן מבחינת עלויות הגשת התביעה (לא עלויות עורכי הדין אלא עלויות חוות דעת מומחים אם נדרש, שליחויות ויוצא באלה הוצאות) והן מבחינת הסיכון בהוצאות במידה והבקשה לאישור כתובענה ייצוגית תידחה או התובענה עצמה תידחה בסופו של יום.

בשל ריבוי הגשת בקשות לאישור תביעות כתובענות ייצוגיות אנו עדים היום לתופעה מצננת של בתי המשפט במצבים בהם ברור שהבקשה להכרה כתביעה ייצוגית הוגשה בלי ביסוס מספיק או כנעשה שימוש לרעה בהליכי בית משפט במטרה פסולה לדיג פורום אוהד, ופסיקת הוצאות משמעותיות לתובע הייצוגי.

לכן, קיימת חשיבות רבה בבחירת משרד עורכי הדין המייצג ובדרך התנהלות התביעה על מנת להקטין את הסיכון מפני דחייה או מחיקה של בקשה לתובענה ייצוגית תוך השתת הוצאות משמעותיות על התובע הייצוגי.

משרדנו מתמחה בתביעות ייצוגיות והוא מנהל מספר תביעות מורכבות ומעניינות העוסקות, בעיקר, בהיבטים שונים של עוולות צרכניות. לפרטים וליצירת קשר לחצו כאן.

אין באמור במאמר משום ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בשום צורה שהיא.

שתפו את הפוסט:

אולי יעניין אותך גם:

דילוג לתוכן