פקודת זכות יוצרים

עדכני לחודש מאי 2010

1 .       השם הקצר (בוטל)

2 .       חוק זכות יוצרים ינהג לגבי הכנסת יצירות זכות יוצרים לישראל (בוטל)

2א.      הגנת תוכנה של מחשב (בוטל)

3 .       עברות (בוטל)

3א.      פיצויים ללא הוכחת נזק (בוטל)

3ב.      הגדרות

בסעיפים 3ג עד 3ו –

"זכות יוצרים" – כמשמעותה בסעיף 2)1) לחוק זכות יוצרים, 1911;

"זכות מבצעים" – כמשמעותה בחוק זכויות מבצעים, התשמ"ד-1984;

"חברות התמלוגים" – כל אחד מאלה:

(1)   תאגיד המייצג את מרבית בעלי זכויות היוצרים;

(2)   תאגיד המייצג את מרבית בעלי זכויות המבצעים;

(3)   תאגיד המייצג את מרבית המפיקים הקוליים ותאגיד המייצג את מרבית המפיקים הויזואליים – במאוחד שאושרו לענין חוק זה בידי שר החינוך התרבות והספורט;

"טביעה" – שימור של יצירה בכל אמצעי המאפשר לראות, לשמוע או לשעתק את היצירה;

"קלטת" – התקן שאין עליו טביעה ושניתן לטבוע בו טביעה קולית או טביעה ויזואלית, למעט התקן המיועד לשימוש במחשב;

"שיעתוק" – העתק של טביעה או של חלקה המהותי.

3ג.      שימוש פרטי וביתי

לא תהיה זו הפרה של זכויות יוצרים ומבצעים לטבוע או לשעתק יצירה על גבי קלטת לשם שימוש פרטי וביתי שלא למטרות מסחריות.

3ד.     תשלום לבעלי זכויות יוצרים ומבצעים

(א)   הממשלה תפצה את בעלי זכויות היוצרים ואת בעלי זכויות המבצעים על אבדן הכנסה ופגיעה בזכויות, הנגרמת להם בשל טביעה או שיעתוק על קלטות, לשם שימוש פרטי וביתי, לפי סעיף 3ג.

(ב)   הממשלה תעביר לחברות התמלוגים, מדי שנה, סכום בשיעור %5 מהמחיר לצרכן, ללא מס ערך מוסף של סך כל הקלטות שנמכרו בישראל לשימוש פרטי וביתי בשנה שקדמה לשנה הנדונה.

(ג)   הסכום האמור בסעיף קטן (ב) יחולק בחלקים שווים בין שלוש חברות התמלוגים המנויות בסעיף 3ב בפסקאות (1), (2) ו-(3).

(ד)   ועדה שתכלול את נציג שר האוצר, נציג שר המשפטים ונציג שר החינוך התרבות והספורט תקבע את הנתונים הדרושים לצורך קביעת הסכום כאמור.

3ה.     חלוקת הגמול

התעוררו חילוקי דעות לגבי חלוקת הגמול, יכריע בענין בית המשפט; לדיון בבית המשפט, יוזמנו, בדרך שתיקבע בתקנות, נציגי חברות התמלוגים, נציג משרד החינוך התרבות והספורט והיוצר או המבצע שלגבי גמולו התעוררו חילוקי הדעות, לפי הענין; החלטת בית המשפט תחייב את כל חברות התמלוגים ואת כל בעלי זכויות היוצרים והמבצעים, אף אם לא היו צד להליך בפני בית המשפט.

3ו.      השאלה או השכרה (בוטל)

3ו1.    השכרת תוכנה של מחשב (בוטל)

3ז.     תקנות (בוטל)

4 .     זכות יוצרים ביצירה שלא נתפרסמה (בוטל)

4א.    זכות מוסרית (בוטל)

5 .     תקופת ההגנה לזכות יוצרים (בוטל)

6 .     הגנת יצירות זרות (בוטל)

7 .     הפרסום הראשון של יצירה (בוטל)

7א.    רשות שימוש בזכות יוצרים לצרכי שידורים לימודיים (בוטל)

7ב.    נושאים שאינם מוגנים (בוטל)

7ג.    השמדת נכסים (בוטל)

7ד.   מתן הודעה למנהל המכס (בוטל)

8 .    שנוי חוק זכות היוצרים, 1911 ופירוש מונחים (בוטל)

9 .    חזקות (בוטל)

10 .  ייצור ומסחר בעותקים מפרים (בוטל)

11 .  החזקת חפץ מפר (בוטל)

12 .  כפל קנס (בוטל)

13 .  אחריות נושא משרה בתאגיד (בוטל)

14 .  החזקה אסורה – עוולה אזרחית (בוטל)

15 .  אי תחולת סעיף 6(3) לחוק זכות יוצרים (בוטל)

אין להסתמך על האמור ו/או לראות בו כייעוץ משפטי. האמור אינו חף מטעויות והוא משקף את דעתו של הכותב בעת הכתיבה בלבד. לייעוץ משפטי פרטני הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו בטלפון 03-6910042 או לשלוח אלינו דוא"ל לכתובת office@anc-law.co.il.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *