העליון: יש לדחות את טענות רמי לוי תקשורת. התביעה הייצוגית תתנהל.

היום, 4.2.2021, דחה בית המשפט העליון, מפי כבוד השופטת ענת ברון, את בקשת רשות הערעור שהגישה רמי לוי תקשורת על ההחלטה שאישרה למר גיל דור ולבא כוחו עו"ד תומר אפלדורף לנהל בשם הציבור תביעה ייצוגית כנגדה, בגין אי מתן הודעה מקדימה ללקוחות בטרם העלאת מחירים (רע"א 3717/20).

הקביעה הלכאורית של בית המשפט המחוזי מקובלת על בית המשפט העליון. פרשנות בית המשפט המחוזי תואמת על פניה את תכליתה הצרכנית של הוראת החוק שנועדה להגן על הצרכן מפני אותן הצעות מפתות להתקשר בהסכם לרכישת שירותים מוזלים במחירים אטרקטיביים למשך תקופה מסוימת, שבסיומה נדרש הצרכן לשלם מחיר שאף גבוה מזה המקובל בשוק. עוד הוסיף בית המשפט העליון כי פרשנות זו אף מתבקשת בשים לב לשיקולי עלות – תועלת. שכן, העלות שתיגרם לעוסק כתוצאה מהצבת דרישה זו – קרי, גילוי מידע שנקל לגלותו, היא נמוכה ואינו שקולה לתועלת שתצמח לצרכנים מכך שתימסר להם הודעה על סיום ההטבה מבעוד מועד ולתחרות בענף בכללותה.

החריג שנקבע בחוק מתייחס למצב שבו לאחר שלב ההתקשרות ניתנת לצרכן הטבה שאין בה אלא כדי לזכותו, שניתן להניח כי יהא מעוניין בה, והמוצעת לו בלא כל תנאי או סייג, לתקופה מוגבלת במהלך חיי העסקה. בענייננו, ההטבה הוצעה בשלב הטרום חוזי או במעמד ההתקשרות, מתוך כוונה לתמרץ את המנוי להתקשר בעסקה עם החברה; והיא מהווה חלק מתנאי העסקה המקורית ומשוקללת בתמחור העסקה – ועל כן אינה מוחרגת מתחולת הוראת הסעיף ומההגדרה של "עסקה לתקופה קצובה"; ומשכך, הארכת תקופת ההתקשרות בתום תקופת ההטבה וגביית מחיר מעודכן, כפופות למנגנון הקבוע בסעיף 13א(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן ואינן מוחרגות ממנו.

עוד נקבע כי אין ממש בטענות רמי לוי ביחס לצורך בצמצום הקבוצה ודי בכך שטענות רמי לוי תקשורת בעניין צמצום היקף הקבוצה המיוצגת, כך שתחול רק על "מי שביטל תוך שלושה חודשים מתום תקופת ההטבה", לא קיבלו ביטוי בהליך שהתקיים בבית המשפט המחוזי אלא הועלו לראשונה בבית המשפט העליון, וכבר מטעם זה אין מקום להידרש להן.

בית המשפט העליון הטיל על רמי לוי תקשורת הוצאות בסך 20,000 ש"ח.

שתפו את הפוסט:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
דילוג לתוכן